Alapszabály

Pozsonyi Casino – Pressburger Casino – Prešporské kasíno polgári társulás  módosított alapszabálya

Bevezetés

Pozsonyban Frideczky János házában a Kapucinus utca 7 sz. alatt 1999. március 28-án összejöttek Aich Péter, Bukoveczky György, Bukoveczky Erzsébet, Csillaghy István, Frideczky János, Hritz István, Hritz Júlia, Kajla Júlia, Mayer Imre, Mayer Judit, Petőcz Károly, Petőcz Csilla és Schlosser Klára pozsonyi lakosok, valamint Lajos P.János búcsi lakos és Udvardi Péter kisújfalui lakos.

A fent nevezettek elhatározták a Pozsonyi Casino – Pressburger Casino – Prešporské kasíno  jraalapítását.

Az 1999. március 28-án összegyűlt polgárok soraikból megválasztották az alapító bizottságot. Tagjai: Aich Péter, Frideczky János, Kajla Júlia, Mayer Judit, Petőcz Csilla és Udvardi Péter. Az első választmányt a társulás bejegyzését követő három hónapon belül a közgyűlésnek kell megválasztania, addig a választmány összes föladatát az alapító bizottság látja el.

I. cikkely

A társulás neve

A Pozsonyi Casino – Pressburger casino –Prešporské kasíno önkéntes polgári társulás, amelynek alapító tagjai elhatározták annak a társulásnak az újraalapítását, amely a múlt században létesült és sikeresen tevékenykedett a társadalmi élet javára.

II. cikkely

A társulás székhelye és tevékenységének területe

 1. A Pozsonyi Casino – Pressburger Casino – Prešporské Kasíno polgári társulásszékhelye Bratislava, Kapucínska 7.
 2. A társulás tevékenységét a Szlovák Köztársaság területén fejti ki.

III. cikkely

A társulás céljai

 1. A hagyományos pozsonyi társadalmi élet megújítása és a jelenkor föltételei között való továbbfejlesztése.
 2. A pozsonyi közösség összetartozási érzésének növelése és a különböző nemzedékek közötti megértés ösztönzése.
 3. A hasonló beállítottságú társulásokkal való együttműködés kezdeményezése és folytatása.
 4. A pozsonyi, kárpát-medencei és közép-európai demokratikus és humán hagyományok ápolása és az utódoknak való átadása.
 5. A műveltség és a kultúra ápolása és terjesztése.

A fenti célok megvalósítása nyereségmentes.

IV. cikkely

A társulás tagsága

 1. A tagság önkéntes. A társulás tagja az SZK minden polgára, valamint idegen állampolgár is lehet, aki betöltötte 18. életévét. A társulás tagjai jogi személyek is lehetnek.
 2. A társulás tagja az lehet, aki egyetért a társulás alapszabályával.
 3. A folyamodó a tagfölvételi kérvényt a társulás székhelyén nyújtja be.
 4. A tagság formái:
  a) A társulás alapító tagjai azok a polgárok, akik részt vettek az 1999. március 28.-i összejövetelen;
  b) rendes tag az lehet, akit a választmány vagy az alapító bizottság rendes tagnak elfogadott;
  c) vendég az, aki a társulás valamelyik tagja jelenlétében részt vesz a társulás rendezvényén, és akiért az őt meghívó tag felel;
  d) tiszteletbeli tagnak a választmány javaslatára a közgyűlés valamely társadalmi jelentőségű személyt választhat.

5. A tagság megszűnik:

a) a tag írásbeli bejelentésével, hogy kilép a társulásból;
b) kizárással, ha a tag a társulás alapszabályát és a társulás érdekeit többször megsértette;
c) elhalálozással.

6. A tagok jogai

A társulás tagjának joga van:
a) részt venni a társulás minden szervének ülésén, amelynek tagja;
b) választani és megválasztatni a társulás szerveibe;
c) az illetékes szerveknek kérdéseket föltenni, észrevételeket és javaslatokat tenni;
d) írásbeli információt kapni a társulás szerveinek döntéséről;
e) részt venni a társulás rendezvényein, a társulás helyiségeiben szabadon tartózkodni, használni a társulás könyvtárát, részt venni a házi rendben megállapított tevékenységben;
f) a társulás rendezvényeire vendéget hozni.

7. A tagok kötelességei

A társulás tagja köteles:
a) megtartani a társulás alapszabályát és a házi rendet;
b) tevékenységével hozzájárulni a társulás sikeres működéséhez;
c) rendesen fizetni a megszabott tagdíjat.

V. cikkely

A társulás szervei

A társulás szervei:

 1. A társulás tagjainak közgyűlése;
 2. a választmány;
 3. az ellenőrző bizottság.

VI. cikkely

A közgyűlés

 1. A közgyűlés a társulás legfőbb szerve, amelyet minden alapító és rendes tagja alkot. A társulás közgyűlését évente egyszer a választmány elnöke / akadályoztatása esetén az ügyvezető hívja össze a választmány javaslata alapján. Ennek helyszínét, időpontját és programját 21 nappal a közgyűlés előtt írásban tudatja a tagokkal.
 2. Ha a tagok minimum 20 %-a írásban kéri, a választmány elnöke / akadályoztatása esetén az ügyvezető köteles egy hónapon belül a közgyűlést összehívni.
 3. Minden jelenlévő tagnak egy szavazata van.
 4. A közgyűlés határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. Ha nem jelenik meg a tagok abszolút többsége, a választmány elnöke / akadályoztatása esetén az ügyvezető 60 perc elteltével a közgyűlést változatlan programmal határozatképesnek nyilvánítja.
 5. A határozatokat a jelenlévők egyszerű szavazattöbbségével fogadják el.
 6. A közgyűlés a választmány javaslatára megválasztja a közgyűlés elnökét.
 7. A közgyűlés jegyzőkönyvét két választott tag hitelesíti.
 8. A közgyűlés jogában áll:

a) megtárgyalni és jóváhagyni azokat az alapvető álláspontokat és döntéseket, amelyek a társulás tevékenységét érintik;
b) megválasztani a választmány hét tagját és két póttagját;
c) megválasztani és visszahívni az ellenőrző bizottság három tagját és póttagját;
d) dönteni az alapszabály változásairól;
e) a társulás szervezeti egységei létesítéséről és megszüntetéséről dönteni;
f) a társulás megszüntetéséről vagy más szervezettel való egyesüléséről dönteni;
g) megvitatni, jóváhagyni vagy elutasítani az előterjesztett javaslatokat a társulás létéről vagy tevékenységéről;
h) a társulás gazdálkodásáról dönteni;
i) jóváhagyni a társulás költségvetését;
j) megvitatni a választmány évi beszámolóját, javaslatokat előterjeszteni, határozatokat hozni;
k) az adományok fölhasználásának módjáról dönteni;
l) a választmány bizonyos javaslatait megerősíteni vagy elutasítani;
m) az évi tagdíj összegét javasolni és jóváhagyni

VII. cikkely

A választmány

 1. A választmánynak, a polgári társulás végrehajtó szervének hét tagja van. Megvalósítja a közgyűlés határozatait, és két közgyűlés között a tevékenység minden olyan kérdésében dönt, amely a társulás tevékenységét, gazdálkodását és vagyonát érinti.
 2. A választmány tagjai:

a) elnök,
b) ügyvezető – az elnök akadályoztatása esetén átveszi annak jogköreit és szavazati jogát
c) pénztáros,
d) háznagy-felelős
e) három rendes tag.

3. A választmány első ülésén, amely a közgyűlést követő 30 napon belül ül össze, tagjai közül megválasztja az elnököt és a többi tisztségviselőt.

4. A választmányt egy évre választják.

5. A választmány elnöke / akadályoztatása esetén az ügyvezető a társulás hivatalos képviselője, felel a választmány tevékenységéért, összehívja és irányítja gyűléseit. Az állami szervek, intézmények és a nyilvánosság előtt képviseli a társulást, a választmány többi tagja csak fölhatalmazással cselekszik.

6. A választmány köteles a tagok javaslataival és panaszaival foglalkozni.

7. A választmány rendszeresen kéthavonta ülésezik.

8. Döntéshozatalhoz a választmány legalább négy tagjának szavazata szükséges.

9. A választmány üléséről jegyzőkönyv készül, ezt két tagja hitelesíti.

10. Ha a választmány valamelyik tagja lemond tisztségéről, vagy nem tudja tisztségét ellátni, helyébe az első póttag lép.

11. A választmány jogköre:

a) elbírálja a tagfölvételi kérvényeket, szavazással dönt a rendes tagságról. Az eredményről a kérvényezőt értesíti;
b) írásban figyelmezteti a társulás azon tagjait, akik tevékenysége nem felel meg az alapszabály szellemének. Ha ez eredménytelen volt, tagságukat megszünteti;
c) a tagsági díjjal több mint két hónappal tartozó tagokat írásban figyelmezteti. Ha ez eredménytelen volt, tagságukat megszünteti;
d) a készpénz fölhasználásáról dönt;

e) kezeli a társulás vagyonát;
f) pontosítja a társulás tevékenységének programját;
g) tájékoztatja tagjait és propagálja a társulás tevékenységét;
h) fontos és váratlan eseményekről, amelyek a társulást érintik, azonnal tájékoztatja tagjait;
i) biztosítja a társulás helyiségeinek üzemeltetését, és erre felügyel; kétévente leltároz;
j) előkészíti a közgyűlést, amelyet az elnök / akadályoztatása esetén az ügyvezető hív össze;
k) előkészíti a közgyűlés számára az évi elszámolást és a költségvetést;
l) gondoskodik a társulás bejegyzéséről az illetékes hatóságoknál és bejelenti az esetleges változásokat.

VIII. cikkely

Az ellenőrző bizottság

 1. Az ellenőrző bizottság a társulás ellenőrző szerve, tevékenységéért a közgyűlésnek felel.
 2. Az ellenőrző bizottságnak három tagja van s ezek az egyiket elnöknek választják. A bizottság évente legalább egyszer jön össze. Tárgyalásukat elnökük hívja össze és vezeti. Az ellenőrzés eredményét szavazattöbbséggel fogadják el.
 3. Az ellenőrző bizottság köteles:

a) ellenőrizni a társulás gazdálkodását, figyelmeztetni a választmányt a hiányosságokra és javasolni az orvoslás módját;
b) átnézni a társulás összes iratát és számláját;
c) ellenőrizni az alapszabály és a házirend megtartását;
d) évi jelentést készíteni a közgyűlés számára.

IX. cikkely

A gazdálkodás elvei

 1. A társulás vagyonát a következő forrásokból meríti:
  a) tagdíjakból;
  b) fizikai és jogi személyek adományaiból.
 2. A társulás vagyonát a készpénz, a társulás székhelye helyiségeinek berendezése, publikációk, könyvek képezik. A társulás készpénzét folyószámlán vezeti.
 3. A gazdálkodás elvei az érvényes jogi előírásokhoz és a társulás belső előírásaihoz igazodnak a társulás hatáskörének keretében.

X. cikkely

A társulás megszűnése

 1. A társulás megszűnik, ha:
  a) önként föloszlik, vagy más társulással egyesül;
  b) az SZK Belügyminisztériuma jogerős döntéssel föloszlatja.
 2. a társulás önkéntes föloszlását vagy más társulással való egyesülését a választmány bejelenti az SZK Belügyminisztériumának. A társulást csak a közgyűlés oszlathatja föl. Ehhez a tagság kétharmados részvétele és a szavazók kétharmados többsége szükséges.
 3. Önkéntes föloszlás esetében a választmány intézkedik a társulás vagyonáról. A likvidátort a választmány jelöli ki a társulás tagjai közül.

XI. cikkely

Egyéb rendelkezés

A polgári társulás a 83/1990 sz., a polgárok társulásáról szóló törvény és későbbi módosításai értelmében alakul meg.

Jóváhagyta az Alapító Bizottság 1999. augusztus 9-én, Pozsonyban

A módosításokat jóváhagyta a 21. közgyűlés 2022. október 8-án, Pozsonyban